Šoti rahvajutt „Kukk ja rebane”

Õpilugu „Šoti rahvajutt „Kukk ja rebane““
4. klass, eesti keel
Eve Reisalu, Tallinna Ristiku Põhikooli klassiõpetaja

Tunni eesmärgid olid suulise väljendusoskuse arendamine, huvi äratamine aine vastu, peenmotoorika ja ruumitaju arendamine, funktsionaalse lugemisoskuse arendamine, IKT vahendite kasutamisoskuse arendamine. Tegevus Lego arendavate klotsidega oli õpilaste paaristööna tunni üks osa.

Lastel oli koduseks ülesandeks Šoti rahvajutt „Kukk ja rebane“ jutustama õppida. Koostasin selle loo kohta orienteerumismängu Loquizi keskkonnas. Mäng toimus tahvelarvutit kasutades koolimajas. Õpilased pidid paaristööna vastama küsimustele või täitma ülesandeid, mis olid koostatud lähtuvalt loetud jutust. Küsimused/ülesanded ilmusid ekraanile siis, kui nad olid mingi eelneva ülesande koolimajas orienteerumismänguna täitnud. Lisasin ka diktofoni kasutamise (allalaetud rakendus), st õpilased pidid teatud punktis jutustama kodus õpitud lugu ja selle salvestama. Salvestamine väga hästi ei õnnestunud. Viimaseks ülesandeks oli Lego arendavatest klotsidest loo tegelaste meisterdamine ning nende pildistamine. See ülesanne meeldis lastele kõige rohkem.

Koostasin tunni ettevalmistamise käigus Loquizi keskkonnas orienteerumismängu koolimajas läbi viimiseks, organiseerisin klassi tahvelarvutid ja laadisin tahvelarvutitesse rakenduse Loquiz. Seejärel kontrollisin üle Lego arendavate klotside pakid. Klassiarvutis tegin lahti internetist lehekülje TeamUp, et kasutada seda rakendust õpilaste paaridesse jaotamisel. Tunni alguses selgitasin õpilastele, missugused tunni tegevused neid ees ootavad. Arutasime koos reegleid, mis puudutavad koolimaja koridorides tunni ajal liikumist/tegutsemist. Jagasin õpilased TeamUpi abil paaridesse, jagasin tahvelarvutid ja tunni töö algas.

Õpilased olid selles õpiloos aktiivsed tunnis olijad. Nad otsisid koolimajast küsimustele vastuseid, mille lahendades ilmusid tahvelarvuti ekraanile küsimused või ülesanded eelmisel tunnil loetud ja kodus jutustama õpitud pala kohta. Viimaseks ülesandeks oli ehitada Lego klotsidest loo tegelased. Kuna lapsed tegid tööd paarides, siis üks paariline pidi meisterdama ühe tegelase ja teine paariline teise tegelase. Tegelasi tuli ka pildistada.kukk-ja-rebane2

Suurimaks väljakutseks oli, kas õpilased suudavad tunni ajal koridoris liikudes säilitada vaikust. Liikusin ise ka koridoris ning jälgisin olukorda ning abistasin vajadusel õpilasi. Õnneks probleeme ei tekkinud. Kartsin, kas õpilased jõuavad ühe õppetunniga kõik ülesanded lahendatud, aga nad said kõik kenasti valmis.

Soovitusi õpetajale, kes tahaksid seda õpilugu proovida: oma jutu salvestamine ei õnnestunud õpilastel eriti hästi. Nad küll jutustasid, kuid salvestis jäi väga vaikne. Kindlasti tuleks eelnevalt leida parim rakendus salvestamiseks. Ideaalne oleks, kui saaks kasutada salvestamiseks ehtsat diktofoni.

Kokkuvõtteks – töö oli vahelduseks tavalisele õppele klassiruumis. Õpilased said liikuda ja mängu kaudu toimus õpitu kordamine. Õpilastele väga meeldis. Tagasiside oli kõikide poolt positiivne. Kõige enam meeldis Legodega meisterdamise ülesanne.

Selles töös andsid paarilised ise oma koostööle ja jutustamisele hinnangud. Kui salvestised oleksid õnnestunud, oleksin hinnanud õpilaste jutustamist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *