Kiiruse arvutamine

Õpilaste vanus: II kooliaste/III kooliaste

Õppeaine(d): Matemaatika, tehnoloogia, informaatika

Vajalike materjalide loetelu: LegoWedo 2.0 komplekt, tahvelarvuti, mõõtejoonlaud, stopper

Ajakava: 2-3*45 minutit

Sissejuhatav tegevus:

  • II kooliaste – kiiruse teema. Matemaatika tunnis antakse mõisted: teepikkus, kiirus ja aeg. Valemi õppimine.
  • III kooliaste – kiiruse teema, ühtlane ja mitteühtlane liikumine. Loodusõpetus ja matemaatika 7. klassis.

Tegevus:

II kooliaste. LegoWedo komplektiga konstrueeritakse masin, mis pannakse peale programmeerimist liikuma. Õpilased mõõdavad masina poolt läbitud teepikkust ja läbimiseks kulunud aega. Arvutavad kiiruse. Masinal saab muuta ülekandega mootori kiirust. Teha uued mõõtmised ja arvutused. Samuti on võimalik programmi koostamisel muuta mootori kiirust.

III kooliaste- Lisaks eelnevale on võimalik teha nüüd sellised programmid, et masin liiguks erineva kiirusega (kord kiiremine, siis aeglasemalt). Vastavalt teema arendusele saab joonestada ka liikumise graafikuid.

Kokkuvõttev tegevus: Kogu tegevuse võiks jäädvustada – pilt või video legoga konstrueerimisest ja mõõtmise läbi viimisest. Mõõtmistulemused kantakse aga töölehtedele, ülesande lahendused samuti. III kooliastmes lisanduvad graafikud. Koostatakse nn õpimapp.

Hindamisvõimalused: Võib hinnata õpimappi. Hinnata saab ka õpitud mõistete omandamist ja kiiruse valemi kasutamist ülesannete lahendamisel. Graafikute joonestamist või graafikult andmete lugemist.

Autor: Agnes Kaio, Järva-Jaani Gümnaasium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *