Meddwl yn cyfrifiannol, peiriannau moesol a rhaglennu gwneud penderfyniadau

Mae’r cyfres yma o 5 gwers yn dod o ein partner Taccle3 Salamanca. Fe allwch ffindo’r gwersi sbaeneg yma || Ideas y recursos en español.

1. Tros olwg:

Nod y gweithgaredd yma yw i dysgu plant o ysgolion uwchradd orfodol sut mae meddwl yn cyfrifiannol  yn cael ei cymhwyso i moeseg i wneud hyn, mae’r gwers cynllun yn ffocysu ar y goblygiadau moesegol o rhaglennu cerbydau sydd yn gyrru ei hunain i perfformio cyfarwyddiadau fydd yn cael canlyniadau moesol pan fydd gwrthdrawiad yn anochol ac mae difrod a niwed yn bendant yn ysgogi. Fe ddyle disgyblion gallu dadansoddi, cynrychiol astudiwch ganlyniadau posib a myfyrio ar ymddygiadau moesegol o peiriannau a “rhaglennu” ymddygiadau fel ymatebion i mewnbwnau spesifig, yn ol egwyddorion moesol.

 

Oed: 14-16

 

Lefel- Canolig- uwch

 

Sgiliau yr unfed ar hugain ganrif: Meddwl yn cyfrifiannol, gwneud penderfyniadau, rhesymeg, sgwrsiau moesol.

 

2. Nod y gwers

Bwriad y gwers yma yw i datblygu sgiliau cysylltiedig efo meddwl yn cyfrifannol gyda pobl ifainc, rhesymeg ac penderfyniadau algorithmic. Fydd hyn yn cael ei wneud trwy dadansoddiad ar astudiaeth o gwahanol ymagweddau moesegol ar ffurfioli or prif egwyddorion i rhaglennu peirniannau i perfformio ymddygiad moesol yn theoretig. Yn ogystal ar sgiliau cyfrifiannol yma fydd disgyblion yn dod yn ymwybodol or pwysigrwydd moesol ar ymagweddion nid yn unig fel arwain  egwyddorion am ein bywydau a penderfyniadau pob dydd, ond hefyd i trafod a trio cyflawni consensws yn dderbyniol yn gymdeithasol i penderfynnu sut mor deallus ddyle nhw ymddwyn, ei cymdeithasu gyda pobl a peiriannau arall yn yr a amgylchedd.

 

3. Offer a deinyddiau

 

MIT Media Lab: Moral Machine. http://moralmachine.mit.edu.

ClaimMS: AccidentSketch.com. http://draw.accidentsketch.com.

AV-DMEC Framework (see practical activity).

Matthieu Cherubini: Ethical autonomous vehicles. https://vimeo.com/85939744.

Kahoot: http://kahoot.it.

4. Gweithgaredd ymarferol

Mae’r cynllun gwers ar hyn o bryd wedi cael ei strwythio I 5 sessiwn, fel y canlynol:

 

Sesiwn 1 cyflwyniad i ‘moral chine platform’

Mae’r sesiwn cyntaf yn seiliedig ar cyflwyno disgyblion ir herion sydd yn codi wrth rhaglennu cerbydau sy’n gyrru ei hun , nid yn unig i materion technolegol ond hefyd (neu’n fwyaf) ar anhawsteron moesol.

Mae’r gweithgaredd cyntaf yn cynnwys gofyn i disgyblion i darllen erthygl papur newydd ac yna trafod mewn grwp y gwahaniaeth rhwng cerbydau awtonomws a ceir pressennol, felly mae’r canlyniadau moesol o gadael i ceir penderfynnu am ei hun: pwy sy’n gyfrifol am y niwed sydd wedi cael ei achosi gan y car? Sut y fyddech yn teimlo i gwybod mewn rhyw amgylchiadau fydd y car yn eich lladd chgi un lle ladd rhywun arall?

Mae’r ail gweithgaredd yn gadaewl i disgyblion penderfynnu sut ddyle car ymddwyn o danamodau spesifig. I wneud hyn fydden nhw yn cael ei ofyn i ymweld ar lab MIT Portal Moral Machine, http://moralmachine.mit.edu (gwelwch ffigwr 1),ble allen nhw edrych , dylunio a barnu gwahanol sefyllfoedd, ac yna cymharu ei ymatebion i pobol arall.

 

Ffigwr 1. Moral Machine portal. Swyddogaeth barnu.

 

Sesiwn 2 Session 2. Dadansoddiad o senarios a ddiffiniwyd ymlaen llaw

Yn ystod yr ail sesiwn fydd yr arweinydd yn rhannu’r dosbarth mewn i grwpiau  ac yn darparu disgyblion gyda sefyllfeidd sydd wedi ei cynllunio yn barod. (fel y gwelwch yn ffigwr 2 e.e) wedyn fydden nhw yn dadansoddi, trafod ac penderfynnu sut ddyle’r car ymddwyn yn ol rhai or weithrediau moesol yn gwersi cyn, wedi diffinio yn gywir i ffitio mewn i camau spesiffig.

Ar ol hynny, fydd pob grwp yn esbonbio ir gweddyll y dosbarth y sefyllfa y derbynnon nhw i astudio, ar allbynnau posib yn ol y gwahanol gweithred moesol. I orffen fydden nhw yn trafod pob sefyllfa mewn y dosbarth i trio dod o hyd i penderfynniad yn ol y allbwn sydd yn cynnal ateb ‘gwell’ os yw’n bosib.

Fifigwr 2. Senario a ddiffiniwyd ymlaen llaw i drafod yn yr ystafell ddosbarth (Iyad Rahwan. http://www.popularmechanics.com)

 

Sesiwn 3. Scenario y dylunwyd gan disgyblion (i)

Yn ystod y trydydd sesiwn fydd disgyblion yn cael ei ofyn i datblygu senario’s ei hun am peiriant penderfyniad ei hun moesol trwy dod o hyd i data or matrix yn Tabl 1 ac cynllunio’r proses o penderfyniadau moesol yn ol y cerbyn awtonomws- gwneud penderfyniadau moesol o fewn dosbarth  (AV-DMEC) fframwaith a ddangosyr yn ffigwr 3. I wneud hyn, mae angen dechrau dewis y nifer ar natur y asiants sydd yn cymryd rhan yn y scenario. Wedyn, fydden nhw yn darparu’r asiant gyda eiddo am cwbwlhau a deall y camau i dadansoddi.

 

Wedyn fydden nhw’n llunio’r cefndir trwy defnyddio ‘free tool’ AccidentSketch.com, http://draw.accidentsketch.com. Fe ddyle nhw hefyd disgrifio’r cefndir gyda cynigion sy’n defnyddio cysylltwyr a iaith naturiol (e.e mae carA yn torri’t hewl o AV; AV ddim yn gallu stopio mewn pryd I osgoi gwrthdrawiad AC fydd yn rhedeg dros y person ar y beic modur NEU taro mewn ir rhwystyr NEU rhedeg dros dau person sydd yn cerdded ar y pawlmant.)

Tabl 1. Matrix gyda samplau o elfennau am datblygu scenario gwrthdrawiad car.

Asiantau Car-AV, Bws, Bws sygol, Beicmodyr, beiciwr, Peson sy’n cerdded,gwrthrychau, Goleuadau traffig, […]
Eiddo Coch/Gwyrdd,Plentyn, Babi, Menyw feichiog,Hen ddyn/menyw, Ffordd anghywir,Yr un ffordd, Cyflym/Araf, Gyda helmed/heb helmed, Croesu’n gywir/anghywir, Gwrthdaro,Stop,Rhedeg drostodd […]
Cysylltwyr AC,NEU, OS, YNA, ARALL
Gweithrediad moesol Utilitarianism, Egoism, Profit-based, Deontology, Nondeterministic

 

Ffigwr 3. Fframwaith AV-DMEC

 

Sesiwn  4. Scenario dyluniad disgyblion  (ii)

Ar ol gwyrio’r llun ar cynigion rhesymeg yn cyfateb ac y disgrifio’r scenario yn glir, fydd disgyblion yn cael ei ofyn i dadansoddi’r allbwn posib yn cymryd mewn i cod y gwahanol gweithrediad moesol. Ar ol asdudio ac trafod y gweithrediadau yma , fe ddylent dewis gweithrediad moesol gwell yn ol y allbwn mwyaf dymunol ac esbonio ei rhesymau.

Sesiwn 5 trafod a adborth

Fydd y sesiwn olaf yn seiliedig i trafod rhai or materion ymhlyg y canlyniadau yn sesiwn 3 a 4. E.e os na unrhyw gweithrediad moesol sydd well gan y mwyafrif? Oes na senarios llw mae hi’n amhosib i penderfynnu ar allbwn ‘gwell’? oes na senario’s lle does dim or gweithrediau moesol yn cynal ateb rhesymol?

Er meyn cyflwyno disgyblio i meddwl cyfrifiannol cymhleth ar proses penderfyniadau moesol, fydden nhw’n cael ei gwahodd i gwylio’r fideo Ethical autonomous vehicles, https://vimeo.com/85939744, lle mae  Matthieu Cherubini yn  dangos dau astudiaeth achos (scenario) o dan tri gwahanol gweithrediad moesol. Fydd disgyblion yn cael ei wahodd i dadansoddi’r algorithmau moesol ar cyflwynoiad ffurfiol , a welwn yn http://research.mchrbn.net/eav.

Yn olaf oll fydd disgyblion yn cael ei ofyn i cymryd rhan mewn cystadleaeth gem dysgu am asessu beth ddyle nhw wedi ei dysgu gan defnyddio prawfn Kahoot  (http://kahoot.it) sydd wedi ei paratoi gan y arweinydd.

5. Asesiad:

Nod o gwerthuso’r profiad dysgu yma yn ddeublyg ar un llaw, asesu perfformiad disgyblion a deall a difinio (yn gweladwy ac yn ieithyddol ) a penderfyniadau moesol ynglyn ar pwnc yma. I wneud hyn mae’r arweinydd yn nodi’r allbwn ar profiadau, y tafodion ar ymatebion gan y disgyblion, ac fydd yn arwain nhw rhesymeg fwy cywir ac rhesymol can dydy nhw ddim yn cael ei wneud yn gwyir. at y llaw arall mae hi’n hanfodol i asesu’r boddhad y disgyblion gysa’r cynllun dysgu ei hun, sut redden nhw’n teimlo ac sut allen nhw gwella’r mwyafrif o dadansoddi’r dilemâu moesol ac i cymwys gwahanol a dulliau gweithrediad moesol i senario’s gwahanol mae nhw wedi creu. fydd hyn yn cael ei gwneud trwy hunain holiadur sydd wedi ei datblygu gan Kahoot.it! (http://kahoot.it) a gwerthusiad grwp olaf, wedi ei dilyn gan traethawn byr yr unigolyn sydd wedyn yn cael ei rhoi mewn i’r arweinyr. yn y ffordd yma fe ddyle’r gweithgaredd dysgu ei hun cael ei gwerthuso a  gwella fersiynau dilynol.

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *